Cookie beleid SC 't Gooi

De website van SC 't Gooi is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1.1

De vereniging draagt de naam Sc 't Gooi en is gevestigd in Hilversum.
De kleuren van de vereniging zijn geel en zwart. Het voetbal-, handbal- en tafeltennistenue bestaat uit een zwart shirt met een verticale gele baan over borst en rug, een zwarte broek en zwarte kousen met gele omslagen.
Het bestuur kan toestemming geven een afwijkend tenue te dragen.

Artikel 1.2
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart.
Het handbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het tafeltennisseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

HOOFDSTUK 2 - LEDEN

Artikel 2.1
De in artikel 5 van de statuten genoemde leden worden als volgt onderscheiden:

 •  voetballeden
 •  tennisleden
 •  handballeden
 •  tafeltennisleden
 •  ereleden
 •  leden van verdienste
 •  niet-spelende leden (met stemrecht)

Artikel 2.2
Voetballeden zijn gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Zij zijn onderverdeeld in:

 •  senioren veldvoetbal (dames en heren);
 •  senioren zaalvoetbal (dames en heren);
 •  junioren ABC veldvoetbal (jongens en meisjes);
 •  pupillen DEF veldvoetbal (jongens en meisjes);
 •  kabouter veldvoetbal (jongens en meisjes).

Meerderjarige leden mogen een functie in de vereniging bekleden en hebben stemrecht. Zij zijn lid van de KNVB en verplichten zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNVB.

Artikel 2.3
Tennisleden zijn gerechtigd gebruik te maken van de tennisbanen van de vereniging. Zij zijn lid van de KNLTB en verplichten zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNLTB.
Meerderjarige leden mogen een functie in de vereniging bekleden en hebben stemrecht.

Artikel 2.4
Handballeden zijn gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen. Zij zijn onderverdeeld in:

 •  senioren veldhandbal (dames en heren);
 •  senioren zaalhandbal (dames en heren);
 •  ABCD-jeugd en mini's veldhandbal;
 •  ABCD-jeugd en mini's zaalhandbal.

Zij zijn lid van het NHV en verplichten zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van het NHV.
Meerderjarige leden mogen een functie in de vereniging bekleden en hebben stemrecht.

Artikel 2.5
Tafeltennisleden zijn gerechtigd aan wedstrijden en trainingen deel te nemen. Zij zijn onderverdeeld in:

 •  senioren;
 •  recreanten;
 •  jeugdspelers.

Zij zijn lid van de NTTB en verplichten zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de NTTB. Meerderjarige leden mogen een functie in de vereniging bekleden en hebben stemrecht. 

Artikel 2.6
Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
De benoeming tot erelid geschiedt op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Ledenvergadering.
Het niet spelend erelid is vrijgesteld van contributie. Indien het erelid een spelend lid is dient dat erelid wel de bondskosten te betalen. Deze, beperkte, vrijstelling geldt voor éé'n tak van sport welke wordt beoefend binnen de sc 't Gooi.

Artikel 2.7
Leden van verdienste  zijn zij, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt.
De benoeming tot lid van verdienste geschiedt op voorstel van het Algemeen Bestuur door de Algemene Ledenvergadering.
Het niet spelend lid van verdienste is vrijgesteld van contributie. Indien het lid van verdienste een spelend lid is dient dat lid van verdienste wel de bondskosten te betalen. Deze, beperkte, vrijstelling geldt voor één tak van sport welke wordt beoefend binnen de sc 't Gooi.

Artikel 2.8
Niet-spelende leden (met stemrecht) zijn zij, die door een geldelijke bijdrage de vereniging steunen en tevens lid zijn van een overkoepelende organisatie. Zij hebben op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap zonder betaling toegang tot alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden.
Meerderjarigen mogen een functie in de vereniging bekleden.

Artikel 2.9
Donateurs (geen stemrecht)  zijn zij, die door een geldelijke bijdrage de vereniging steunen. Zij hebben op vertoon van hun bewijs van lidmaatschap zonder betaling toegang tot alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden. 
Zij kunnen geen functie in de vereniging bekleden, mogen wel de Algemene Ledenvergadering bijwonen doch hebben geen stemrecht.

Artikel 2.10
Kandidaten voor het lidmaatschap dienen zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van het betreffende sportbestuur door middel van een officieel inschrijvingsformulier. Voorts is legitimatie vereist volgens de richtlijnen van de KNVB, de KNLTB , het NHV en de NTTB.
Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn kunnen geen lid zijn van de vereniging.

Artikel 2.11
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één seizoen. Indien het lidmaatschap niet tenminste één maand voor het einde van het betreffende seizoen wordt opgezegd, is het lid weer gebonden voor het volgende seizoen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.

Artikel 2.12
Bij de aanvang van het seizoen kan aan alle leden een bewijs van lidmaatschap verstrekt worden. Dit bewijs is op naam gesteld en is strikt persoonlijk. Het is aan het betreffende afdelingsbestuur of zo'n bewijs in enig seizoen wordt verstrekt. 

Artikel 2.13
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid; de opzegging dient te geschieden door een
    schriftelijke kennisgeving tenminste één maand voor het verstrijken van het
    seizoen. Dit dient te geschieden bij het secretariaat van de vereniging;
c. opzegging namens de vereniging; de opzegging kan geschieden wanneer het lid 
    heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten van het
    lidmaatschap te voldoen en tevens wanneer het lid zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. royement, zoals omschreven in artikel 7 lid 5 van de statuten;
e. beëindiging van het lidmaatschap van de KNLTB.

Artikel 2.14
Het Algemeen Bestuur is bevoegd een lid dat bij herhaling de reglementen overtreedt of zich aan wangedrag schuldig maakt te royeren.
Het betreffende afdelingsbestuur is bevoegd een lid dat bij herhaling de reglementen overtreedt of zich aan wangedrag schuldig maakt de volgende straf op te leggen:
a. berisping;
b. schorsing.
De betrokkene zal hiervan schriftelijk in kennis gesteld dienen te worden.
Schorsing als lid van de KNLTB brengt schorsing als lid van de tennisafdeling van de vereniging mee.

Artikel 2.15
Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging en/of aan de eigendommen van andere verenigingen, natuurlijke en/of rechtspersonen aangerichte schade. De schade geleden door de vereniging wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Artikel 2.16
Ieder lid is gerechtigd tot het schriftelijk indienen van voorstellen, klachten of anderszins bij het Algemeen Bestuur c.q. betreffende afdelingsbestuur.
Het Algemeen Bestuur c.q. betreffende afdelingsbestuur is verplicht deze in behandeling te nemen en daarover haar mening te kennen te geven.

HOOFDSTUK 3 - VERPLICHTE ZELFWERKZAAMHEID

Artikel 3.1
De basis voor het bestaansrecht van een amateurvereniging, zoals SC 't Gooi, bestaat uit de zelfwerkzaamheid van en door de leden. Zonder voldoende vrijwilligers is het voortbestaan van een amateurvereniging niet mogelijk.
Bij SC 't Gooi bestaat de verplichting voor alle leden, die één of meerdere van de aangeboden sporten actief beoefenen, evenals voor de ouders van de minderjarige spelende leden, om jaarlijks een bijdrage te leveren aan de zelfwerkzaamheid binnen de vereniging. Uitvoering van deze zelfwerkzaamheid kan via alle mogelijke taken binnen de vereniging  plaatsvinden en kan jaarlijks worden vastgesteld door het algemeen bestuur of één der sportbesturen. Hierbij zal in ieder geval een duidelijke omschrijving van de taak en minimale tijdsbesteding worden vastgelegd. Besluiten op dit gebied zullen duidelijk gepubliceerd worden in de communicatiemiddelen van de vereniging. Indien een dergelijk lid (of ouder(s) van een minderjarig jeugdlid) dit reglementartikel niet naleeft, kan het betreffende bestuur, conform de artikelen 6 (verplichting) en 7 (tuchtmaatregelen) van de Statuten van SC 't Gooi, het betreffende lid sancties opleggen.

 

HOOFDSTUK 4 - ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 4.1
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat tenminste uit acht personen waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester – samen vormend het Dagelijks Bestuur – alsmede leden.

Artikel 4.2
Het AB heeft tot taak de verenigingsbelangen - binnen de kring van haar bevoegdheden - in haar geheel  te behartigen.
Het AB is verplicht middels de Algemene Ledenvergadering verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.

Artikel 4.3
Het AB is verantwoordelijk voor het totale beleidsplan van de vereniging. Het AB beoordeelt de plannen van de afdelingsbesturen en verleent daaraan al of niet haar goedkeuring.

Artikel 4.4
Het AB draagt zorg voor periodiek overleg met de afdelingsbesturen en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de sportbesturen.

Artikel 4.5
Het AB draagt zorg voor periodieke afstemming met de onder het AB ressorterende commissies. Het AB is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij deze commissies.

Artikel 4.6
Het AB vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per maand.

Artikel 4.7
Het AB neemt besluiten in principe bij meerderheid van stemmen. Bij zeer spoedeisende zaken kan ieder bestuurslid afzonderlijk besluiten nemen, waarvan hij het AB zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt.
Voor financiële besluiten dient tenminste meer dan de helft van de bestuursleden daaraan haar stem te verlenen.

Artikel 4.8
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het AB en/of door tenminste drie stemgerechtigde leden. Bij kandidaatstelling door tenminste drie stemgerechtigde leden, dient de kandidaatstelling tenminste één week voor de aanvang van de vastgestelde Algemene Ledenvergadering te geschieden bij het secretariaat met overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Artikel 4.9
De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd.
Na verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast. Het AB kan afhankelijk van het aantal bestuursleden de diverse taken herverdelen c.q. samenvoegen.

Artikel 4.10
De bestuursleden treden volgens rooster om de drie jaar af. Het eerste jaar treedt de voorzitter af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het derde jaar treedt de penningmeester af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
In tussentijdse ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 4.11
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, alsmede voor het uitvoeren van genomen besluiten in de vergaderingen van het AB en de Algemene Ledenvergadering.
Hij is belast met de leiding van de vergaderingen van het AB en de Algemene Ledenvergaderingen  overeenkomstig de statuten.
Hij vertegenwoordigt de vereniging bij aangelegenheden buiten de vereniging.
Hij is de officiële woordvoerder namens de vereniging.
Hij is belast met de pr/externe betrekkingen.

Artikel 4.12
De secretaris verzorgt alle interne en externe correspondentie.
Hij draagt zorg voor de agenda's van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering, alsmede voor de notulen van deze vergaderingen.
Hij maakt voor het Algemeen Bestuur verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.
Hij draagt zorg voor de rubriek  "Bestuursmededelingen" in het cluborgaan.
Hij draagt zorg voor de publicatie in het cluborgaan van voor de leden belangrijke besluiten van het Algemeen Bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering.
Hij stelt een jaarverslag samen over het afgelopen seizoen dat ter goedkeuring aan de Algemene  Ledenvergadering wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de contacten met de Gemeentelijke Instanties, met de sportbesturen binnen de vereniging en is de contactpersoon voor de redactiecommissie.
Hij maakt deel uit van het bestuur van de Federatie Berestein.
Hij draagt zorg voor de assurantiezaken, zoals verzekering inboedel en opstallen en de KNVB ledenverzekering.

Artikel 4.13
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldmiddelen en de gehele financiële administratie van de vereniging.
De penningmeester van het AB stelt aan het begin van een nieuw seizoen een tijdschema vast. In dit tijdschema is vastgesteld wanneer rapportages en begrotingen bij de penningmeester van het AB ingediend behoren te zijn. Dit tijdschema is bindend voor alle sportbesturen en commissies.
Hij dient jaarlijks voor het komende seizoen voor het AB en daaronder ressorterende commissies een begroting in.
De penningmeesters van de afdelingsbsturen en de commissies dienen tevens begrotingen in. Deze begrotingen worden ter goedkeuring voorgedragen bij het AB.
De penningmeester AB consolideert deze deelbegrotingen. Indien noodzakelijk, doet hij voorstellen tot begrotingsaanpassingen aan één of meerdere afdelingsbesturen en-of commissies.
Deze geconsolideerde begroting wordt in de Algemene  Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de tussentijdse financiële overzichten. Hij rapporteert het AB tenminste één keer per kwartaal over de financiële gang van zaken van het Algemeen Bestuur. Hij signaleert daarbij belangrijke overschrijdingen ten opzichte van de begroting.
Hij beoordeelt de financiële verslagen van de sportbesturen en daaronder ressorterende commissies. Hij brengt het AB zijn waardeoordeel over deze financiële verslagen uit.
Hij stelt een financieel jaarverslag samen over het afgelopen seizoen dat ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor alle benodigde contracten, uitgezonderd sponsorcontracten. Sponsorcontracten met een hogere waarde van Euro 680,67 worden naast de 2e voorzitter mede ondertekend door de penningmeester AB.
Hij vertegenwoordigt het AB bij alle besprekingen van financiële aard.
Hij is verplicht aan de financiële commissie van de vereniging inzage te geven in alle door deze commissie gevraagde bescheiden en alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer.
Hij is de contactpersoon van de financiële commissie. Hij stuurt de ( interne of externe) administrateur aan.
Hij is het aanspreekpunt tussen de vereniging en de bank inzake alle bancaire zaken exclusief de assurantiezaken.
Hij draagt zorg voor de facturering en krediet bewaking van de sponsorovereenkomsten.
Hij draagt zorg voor alle fiscale aangiften en afdrachten.
Hij onderhoudt de contacten met de Gemeentelijke Sociale Dienst ten aanzien van de z.g. Melkertbanen.

Artikel 4.14
Het bestuurslid accommodatie is verantwoordelijk en geeft richtlijnen voor de goede instandhou¬ding van de materialen en de gebouwen van de accommodatie.
Hij geeft richtlijnen voor het bespelen van de velden.
Hij is contactpersoon voor de onderhoudscommissie.
Hij vertegenwoordigt de vereniging in de Federatie Berestein.
Hij onderhoudt de mondelinge contacten met de Gemeente Hilversum terzake de speelvelden.
Hij is verantwoordelijk voor alle accommodatie- en onderhoudszaken. Hij kan in overleg met een afdelingsbestuur een deeltaak, ook budgettair delegeren aan een afdelingsbestuur.
Hij is verantwoordelijk voor de aansturing en het personeelsbeleid van de medewerker(s), die onder het AB valt (vallen).
Hij draagt zorg voor een rooster van alle vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

Artikel 4.15
De 2e voorzitter vervangt de voorzitter van het AB bij diens afwezigheid. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het sponsorbeleid en is het meldpunt van de sponsor (werving) activiteiten.
Hij draagt zorg voor de totstandkoming van alle sponsorcontracten.
Hij ondertekent de sponsorcontracten. Bij afwezigheid neemt de voorzitter deze taak over. Bij een waarde van > Euro 680,67 wordt het contract mede ondertekend door de penningmeester AB.

Artikel 4.16
De 2e secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de Algemene Ledenvergaderingen en ad hoc bijeenkomsten, waarvan verslaglegging noodzakelijk is. Hij is verantwoordelijk voor de totale ledenadministratie en draagt zorg voor de inning van de contributies en zo nodig voor de facturering.

Artikel 4.17
Algemeen Bestuurder
Hij is verantwoordelijk voor het horecabeleid en is contactpersoon voor de horecacommissie.
Hij is verantwoordelijk voor het periodiek overleg met de activiteitencommissie.
De functiebeschrijving van Algemeen Bestuurder kan toegevoegd worden bij een andere bestuurder.

Artikel 4.18
Algemeen Bestuurder
Hij verleent binnen het AB administratieve ondersteuning daar waar dit noodzakelijk is.
Hij is verantwoordelijk voor het automatiseringsbeleid van de totale vereniging.
De functieomschrijving kan toegevoegd worden bij de taakstelling van een andere bestuurder.

 

HOOFDSTUK 5 - COMMISSIES

Artikel 5.1
De horecacommissie is belast met de leiding, het beheer  en de exploitatie van het horeca-gedeelte van het paviljoen.
Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Zij draagt zorg voor de inkoop en de voorraden.
Zij adviseert het Algemeen Bestuur terzake investeringen en verkoopprijzen.
Zij is voor haar financieel beleid verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur.
Zij draagt zorg voor het beheer van de gelden binnen het door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerde budget.
Zij rapporteert éénmaal per maand aan het Algemeen Bestuur terzake de financiële omzetresultaten in het horeca-gedeelte van het paviljoen.
Zij verstrekt tenminste éénmaal per kwartaal een financieel overzicht.
Zij adviseert het Algemeen Bestuur terzake investeringen en verkooprijzen.
Zij draagt zorg voor het tijdig aan de penningmeester AB ter beschikking stellen van het cijfermateriaal om de BTW aangifte te kunnen verrichten.

Artikel 5.2
De redactiecommissie is belast met de samenstelling van een week- resp. maanduitgave van het cluborgaan en het beheer van de apparatuur in de redactiekamer.
Zij is gehouden alle door het Algemeen Bestuur ter publicatie aangeboden mededelingen ongewijzigd op te nemen. Mededelingen van sportbesturen of commissies worden eveneens ongewijzigd opgenomen, mits ze de belangen van de vereniging niet schaden.
Bij twijfel wordt secretaris AB de tekst ter beoordeling voorgelegd. Het AB besluit daarna of de tekst wel of niet wordt gepubliceerd.

Artikel 5.3
De onderhoudscommissie zorgt voor het onderhoud van de gebouwen. Zij adviseert het Algemeen Bestuur terzake onderhoud en vervanging alsmede terzake investeringen betreffende gebouwen, de terreinen en het materiaal.

Artikel 5.4
De financiële commissie heeft tot taak het controleren van de gehele financiële administratie van de vereniging.
Zij adviseert gevraagd en ongevraagd het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen terzake het financieel beleid.
Van haar bevindingen rapporteert zij periodiek aan het Algemeen Bestuur en de afdelingsbesturen en brengt jaarlijks verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 5.5
De commissie van beroep bestaat uit tenminste drie leden en heeft tot taak geschillen tussen leden en het Algemeen Bestuur op te lossen. De uitspraak van de commissie is bindend.

Artikel 5.6
De activiteitencommissie draagt zorg voor alle evenementen die in samenhang met of buiten het sportgebeuren plaatsvinden.
Zij draagt zorg voor het periodiek samenstellen van de activiteitenkalender.

HOOFDSTUK 6 - HANDBALBESTUUR

Artikel 6.1
Het Handbalbestuur (HB) bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester - samen vormend het Dagelijks Bestuur - alsmede leden.


Artikel 6.2
Het HB  heeft tot taak de belangen van de handbalafdeling te behartigen. Zij is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de richtlijnen die in overleg tussen HB en AB zijn vastgesteld.

Het HB is verplicht middels de Ledenvergadering van de handbalafdeling  verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.

Artikel 6.3
Het HB draagt zorg voor het opstellen van het handbalbeleidsplan. Na goedkeuring door het AB is het HB verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan.

Bij overleg, problemen of conflicten tussen commissies is het beleidsplan uitgangspunt voor de definitieve besluitvorming van het HB.

Artikel 6.4
Het HB draagt zorg voor periodiek overleg met het AB terzake de beleidsuitvoering van de handbalafdeling.


Artikel 6.5
Het HB draagt zorg voor periodieke afstemming met de onder het HB ressorterende commissies. Het HB is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij deze commissies.


Artikel 6.6
Het HB vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per maand.


Artikel 6.7
Het HB neemt bestuursbesluiten in principe bij meerderheid van stemmen. Bij zeer spoedeisende zaken kan ieder bestuurslid afzonderlijk besluiten nemen, waarvan hij het HB zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. Voor financiële besluiten dient tenminste meer dan de helft van de bestuursleden daaraan haar stem te verlenen.


Artikel 6.8
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het HB en/of door tenminste drie onder de afdeling stemgerechtigde leden. Bij kandidaatstelling door tenminste drie onder de afdeling ressorterende stemgerechtigde leden dient de kandidaatstelling tenminste drie weken voor de aanvang van de vastgestelde ledenvergadering van de handbalafdeling bij het secretariaat te zijn ingeleverd met overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.


Artikel 6.9
De bestuursleden worden door de ledenvergadering van de handbalafdeling gekozen en in functie benoemd.

Verkiesbaar voor het handbalbestuur zijn alle meerderjarige leden van de handbalafdeling.

Artikel 6.10
De bestuursleden treden volgens rooster om de drie jaar af. Het eerste jaar treedt de voorzitter af alsmede 1/3de van de overige( niet DB) leden. Het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het derde jaar treedt de penningmeester af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.


Artikel 6.11
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de handbalafdeling. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, alsmede voor het uitvoeren van genomen besluiten in de bestuursvergaderingen van de handbalafdeling.

Hij is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de handbalafdeling.
Hij vertegenwoordigt de handbalafdeling bij handbalgelegenheden buiten de vereniging. Hij is de officiële woordvoerder ten aanzien van handbalzaken. Hij is belast met PR/ externe betrekkingen handbalzaken.

Artikel 6.12
De secretaris verzorgt alle interne en externe correspondentie. Hij draagt zorg voor de agenda's van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de handbalafdeling, alsmede voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

Hij draagt zorg voor de publicatie in het cluborgaan van voor de leden van de handbalafdeling belangrijke besluiten van het handbalbestuur.
Hij stelt een jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de ledenvergadering van de handbalafdeling wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de contacten met het Algemeen Bestuur, alsmede met het NHV. Hij draagt er zorg voor dat de verslagen van de bestuursvergaderingen ter informatie naar het AB gaan.

Artikel 6.13
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldmiddelen en de gehele financiële administratie van de handbalafdeling.

Voor de totale vereniging is een tijdschema voor indienen van financiële rapportages van kracht. Dit tijdschema wordt door de penningmeester AB aan het begin van het seizoen gemaakt. De penningmeester HB is verantwoordelijk voor de nakoming van dit tijdschema.
Hij dient jaarlijks voor het nieuwe seizoen een begroting in. Deze begroting wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze verleent wel of niet goedkeuring aan de begroting.
Na het accorderen wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de handbalafdeling.
De begroting van het HB wordt na goedkeuring van de ledenvergadering van de handbalafdeling door de penningmeester van het AB geconsolideerd in de totale verenigingsbegroting. De algemene ledenvergadering geeft uiteindelijk haar goedkeuring aan deze totale begroting en dus ook aan de deelbegrotingen.
Bij uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien en groter zijn dan Euro 680,67, dient vooraf goedkeuring bij het Algemeen Bestuur te worden gevraagd.
De penningmeester van het HB draagt zorg voor de tussentijdse financiële overzichten. Hij rapporteert het HB tenminste één keer  per kwartaal over de financiële gang van zaken.
Hij signaleert daarbij belangrijke overschrijdingen van de begroting.
Het HB rapporteert het AB over de financiële kwartaalresultaten.
Hij stelt een financieel jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de Algemene  ledenvergadering  wordt voorgelegd.
Hij vertegenwoordigt het HB bij alle besprekingen van financiële aard.
Hij is verplicht aan de financiële commissie van de vereniging inzage te geven in alle door deze commissie gevraagde bescheiden en alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer.
Hij draagt tevens zorg voor de overdracht en kennisgeving van de financiële verslagen.
Hij is voor het HB de contactpersoon van de financiële commissie.
Hij is mede contactpersoon van de ( interne of externe ) administrateur.

Artikel 6.14
De jeugdcommissie is belast met de leiding en de organisatie van de jeugdafdeling. Zij regelt in samenwerking met de leiders en de trainers alle zaken betreffende het jeugdhandbal.


Artikel 6.15
De toernooicommissie is belast met de leiding en de organisatie van de te spelen toernooien van de handbalafdeling en de deelname aan toernooien van andere verenigingen.


Artikel 6.16
Het bestuurslid HB verantwoordelijk voor de sponsoring van de handbalafdeling, draagt zorg  voor het aantrekken van nieuwe sponsors alsmede het onderhouden van goede contacten met de sponsors. Hij draagt zorg voor een evenwichtig aanbod aan sponsormogelijkheden en de documentatie die dit mogelijk maakt. Hij draagt zorg voor het tot stand komen van een sponsorcontract. Hierin worden alle afgesproken rechten en plichten verwoord.

De ondertekening van de contracten dient te geschieden door de 2e voorzitter van het Algemeen Bestuur, verantwoordelijk voor het sponsorbeleid SC 't Gooi ( zie 3.15 ). Hij is verantwoording verschuldigd aan het handbalbestuur.

 

HOOFDSTUK 7 - TENNISBESTUUR

Artikel 7.1
Het tennisbestuur ( TB ) bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter, een secretaris  en een penningmeester – samen vormend het Dagelijks Bestuur – alsmede leden.


Artikel 7.2
Het TB heeft tot taak de belangen van de tennisafdeling te behartigen. Zij is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de richtlijnen die in overleg tussen TB en AB zijn vastgesteld.


Artikel 7.3
Het TB draagt zorg voor het opstellen van het tennisbeleidsplan. Na goedkeuring door het AB is het TB verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan. Bij overleg, problemen of conflicten tussen commissies is het beleidsplan uitgangspunt voor de definitieve besluitvorming van het TB.


Artikel 7.4
Het TB draagt zorg voor periodiek overleg met het AB terzake de beleidsuitvoering van de tennisafdeling.


Artikel 7.5
Het TB draagt zorg voor periodieke afstemming met de onder het TB ressorterende commissies. Het TB is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij deze commissies.


Artikel 7.6
Het TB vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per maand.


Artikel 7.7
Het TB neemt bestuursbesluiten in principe bij meerderheid van stemmen. Bij zeer spoedeisende zaken kan ieder bestuurslid afzonderlijk besluiten nemen, waarvan hij het TB zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt.

Voor financiële besluiten dient tenminste meer dan de helft van de bestuursleden daaraan haar stem te verlenen.

Artikel 7.8
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het tennisbestuur en/of door tenminste drie onder de afdeling stemgerechtigde leden. Bij kandidaatstelling door tenminste drie onder de afdeling ressorterende stemgerechtigde leden dient de kandidaatstelling tenminste drie weken voor de aanvang van de vastgestelde ledenvergadering van de tennisafdeling bij het secretariaat te zijn ingeleverd met overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.


Artikel 7.9
De bestuursleden worden door de ledenvergadering van de tennisafdeling gekozen en in functie benoemd. Verkiesbaar voor het tennisbestuur zijn alle meerderjarige leden van de tennisafdeling met uitzondering van belanghebbende bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond dispensatie is verleend.


Artikel 7.10
De bestuursleden treden volgens rooster om de drie jaar af. Het eerste jaar treedt de voorzitter af alsmede 1/3de van de overige (nietDB) leden. Het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het derde jaar treedt de penningmeester af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 7.11
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de tennisafdeling. Hij draagt zorg voor het naleven van       de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, alsmede voor het uitvoeren van genomen besluiten in de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de tennisafdeling.


Hij vertegenwoordigt de tennisafdeling bij tennisaangelegenheden buiten de vereniging. Hij is de officiële woordvoerder ten aanzien van tenniszaken. Hij is belast met PR/ externe betrekkingen tenniszaken.

Artikel 7.12
De secretaris verzorgt alle interne en externe correspondentie. Hij draagt zorg voor de agenda's van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de tennisafdeling, alsmede voor de verslaglegging van deze vergaderingen.

Hij draagt zorg voor de publicatie in het cluborgaan van voor de leden van de tennisafdeling belangrijke besluiten van het tennisbestuur.
Hij stelt een jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de ledenvergadering van de tennisafdeling wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de contacten met het Algemeen Bestuur, alsmede met de KNLTB. Hij draagt zorg voor dat de verslagen van de bestuursvergaderingen ter informatie naar het AB gaan.

Artikel 7.13
De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldmiddelen en de gehele financiële administratie van de tennisafdeling.

Voor de totale vereniging is een tijdschema voor indienen van financiële rapportages van kracht. Dit tijdschema wordt door de penningmeester AB aan het begin van het seizoen gemaakt. De penningmeester TB is verantwoordelijk voor de nakoming van dit tijdschema.
Hij dient jaarlijks voor het nieuwe seizoen een begroting in. Deze begroting wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze verleent wel of niet goedkeuring aan de begroting.
Na het accorderen  wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de tennisafdeling.
De begroting van het TB wordt na goedkeuring van de ledenvergadering van de tennisafdeling door de penningmeester van het AB geconsolideerd in de totale verenigingsbegroting. De algemene ledenvergadering geeft uiteindelijk haar goedkeuring aan deze totale begroting en dus ook aan de deelbegrotingen.
Bij uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien en groter zijn dan Euro 680,67, dient vooraf goedkeuring bij het Algemeen Bestuur te worden gevraagd.
De penningmeester van het TB draagt zorg voor de tussentijdse financiële overzichten. Hij rapporteert het TB tenminste één keer  per kwartaal over de financiële gang van zaken.
Hij signaleert daarbij belangrijke overschrijdingen van de begroting.
Het TB rapporteert het AB over de financiële kwartaalresultaten.
Hij stelt een financieel jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de Algemene ledenvergadering  wordt voorgelegd.
Hij vertegenwoordigt het TB bij alle besprekingen van financiële aard.
Hij is verplicht aan de financiële commissie van de vereniging inzage te geven in alle door deze commissie gevraagde bescheiden en alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer.
Hij draagt tevens zorg voor de overdracht en kennisgeving van de financiële verslagen.
Hij is voor het TB de contactpersoon van de financiële commissie.
Hij is mede contactpersoon van de ( interne of externe ) administrateur.
Hij draagt zorg voor het tijdig rapporteren van de BTW- plichtige omzet van de automaten aan de penningmeester van  het AB.

Artikel 7.14
De toernooicommissie is belast met de leiding en de organisatie van de te spelen toernooien van de tennisafdeling en de deelname aan de toernooien van andere verenigingen.


Artikel 7.15
De parkcommissie draagt zorg voor het onderhoud op en rond de tennisbanen en het tennispaviljoen.

Zij adviseert het tennisbestuur terzake onderhoud en vervangingen, alsmede terzake investeringen betreffende de tennisbanen en het paviljoen.

Artikle 7.16
Het bestuurslid TB verantwoordelijk voor de sponsoring van de tennisafdeling, draagt zorg  voor het aantrekken van nieuwe sponsors alsmede het onderhouden van goede contacten met de sponsors. Hij draagt zorg voor een evenwichtig aanbod aan sponsormogelijkheden en de documentatie die dit mogelijk maakt. Hij draagt zorg voor het tot stand komen van een sponsorcontract. Hierin worden alle afgesproken rechten en plichten verwoord.

De ondertekening van de contracten dient te geschieden door de 2e voorzitter van het Algemeen Bestuur, verantwoordelijk voor het sponsorbeleid SC 't Gooi ( zie 3.15 ). Hij is verantwoording verschuldigd aan het tennisbestuur.

 

HOOFDSTUK 8 - VOETBALBESTUUR

Artikel 8.1
Het voetbalbestuur ( VB) bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester - samen vormend het Dagelijks Bestuur - alsmede leden.
In het voetbalbestuur dienen alle geledingen van de voetbalafdeling vertegenwoordigd te zijn.

Artikel 8.2
Het VB heeft tot taak de belangen van de voetbalafdeling te behartigen. Zij is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de richtlijnen die in overleg tussen het AB en VB zijn vastgesteld.
Het VB is verplicht middels de ledenvergadering van de voetbalafdeling verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.

Artikel 8.3
Het VB is verantwoordelijk voor het opstellen van het Voetbalbeleidsplan. Na goedkeuring door het AB is het VB verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan. Bij overleg, problemen of conflicten tussen commissies is het beleidsplan uitgangspunt voor de besluitvorming van het VB.

Artikel 8.4
Het VB draagt zorg voor periodiek overleg met het AB terzake de beleidsuitvoering van de voetbalafdeling.

Artikel 8.5
Het VB draagt zorg voor periodieke afstemming met de onder het VB ressorterende commissies. Het VB is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij deze commissies.

Artikel 8.6
Het VB vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch minstens éénmaal per maand.

Artikel 8.7
Het VB neemt bestuursbesluiten in principe bij meerderheid van stemmen. Bij zeer spoedeisende zaken kan ieder bestuurslid afzonderlijk besluiten nemen, waarvan hij het VB zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. Voor financiële besluiten dient tenminste meer dan de helft van de bestuursleden daaraan haar stem te verlenen.

Artikel 8.8
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het voetbalbestuur en/of door tenminste drie onder de afdeling stemgerechtigde leden.
Bij kandidaatstelling door tenminste drie onder de afdeling ressorterende stemgerechtigde leden dient de kandidaatstelling tenminste drie weken voor de aanvang van de vastgestelde ledenvergadering van de voetbalafdeling bij het secretariaat te zijn ingeleverd met overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Artikel 8.9
De bestuursleden worden door de ledenvergadering van de voetbalafdeling gekozen en in functie benoemd..
Verkiesbaar voor het voetbalbestuur zijn alle meerderjarige leden van de voetbalafdeling.

Artikel 8.10
De bestuursleden treden volgens rooster om de drie jaar af. Het eerste jaar treedt de voorzitter af alsmede 1/3de van de overige (niet DB )leden. Het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede 1/3de van de overige  (niet DB ) leden. Het derde jaar treedt de penningmeester af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 8.11
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de voetbalafdeling. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, alsmede voor het uitvoeren van genomen besluiten in de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van hetVB.
Hij is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen van de voetbalafdeling. Hij vertegenwoordigt de voetbalafdeling bij voetbalaangelegenheden buiten de vereniging. Hij is de officiële woordvoerder ten aanzien van voetbalzaken. Hij belast met PR/ externe betrekkingen voetbalzaken.

Artikel 8.12
De secretaris verzorgt alle interne en externe correspondentie.
Hij draagt zorg voor de agenda's van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de voetbalafdeling, alsmede voor de verslaglegging van deze vergaderingen.
Hij draagt zorg voor de publicatie in het cluborgaan van voor de leden van de voetbalafdeling belangrijke besluiten van het VB.
Hij stelt een jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de ledenvergadering van de voetbalafdeling wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de contacten met het Algemeen Bestuur, alsmede met de KNVB. Hij draagt er zorg voor, dat de verslagen van de bestuursvergaderingen ter informatie naar het AB gaan.

Artikel 8.13
De penningmeester is verantwoordelijk voor de geldmiddelen en de gehele financiële administratie van de voetbalafdeling.
Voor de totale vereniging is een tijdschema voor indienen van financiële rapportages van kracht. Dit tijdschema wordt door de penningmeester AB aan het begin van het seizoen gemaakt. De penningmeester VB is verantwoordelijk voor de nakoming van dit tijdschema.
Hij dient jaarlijks voor het nieuwe seizoen een begroting in. Deze begroting wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze verleent wel of niet goedkeuring aan de begroting.
Na accorderen wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de voetbalafdeling.
De begroting van het VB wordt na goedkeuring van de ledenvergadering van de tennisafdeling door de penningmeester van het AB geconsolideerd in de totale verenigingsbegroting. De algemene ledenvergadering geeft uiteindelijk haar goedkeuring aan deze totale begroting en dus ook aan de deelbegrotingen.
Bij uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien en groter zijn dan Euro 680,67,dient vooraf goedkeuring bij het Algemeen Bestuur te worden gevraagd.
De penningmeester van het VB draagt zorg voor de tussentijdse financiële overzichten. Hij rapporteert het VB tenminste één keer  per kwartaal over de financiële gang van zaken.
Hij signaleert daarbij belangrijke overschrijdingen van de begroting.
Het VB rapporteert het AB over de financiële kwartaalresultaten.
Hij stelt een financieel jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de Algemene ledenvergadering  wordt voorgelegd.
Hij vertegenwoordigt het VB bij alle besprekingen van financiële aard.
Hij is verplicht aan de financiële commissie van de vereniging inzage te geven in alle door deze commissie gevraagde bescheiden en alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer.
Hij draagt tevens zorg voor de overdracht en kennisgeving van de financiële verslagen.
Hij is voor het VB de contactpersoon van de financiële commissie.
Hij is mede contactpersoon van de ( interne of externe ) administrateur.

Artikel 8.14
Lid prestatievoetbal-zondag onderhoudt de contacten met de technische commissie zondagvoetbal, alsmede met de trainers en begeleiding van de zondagselectieteams.
Hij maakt deel uit van de technische coördinatie commissie.
Hij is belast met de coördinatie van het belofteteam.

Artikel 8.15
Lid recreatievoetbal-zondag onderhoudt de contacten met de technische commissie zondagvoetbal, alsmede met de trainers en begeleiding van de zondagrecreatieteams.

Artikel 8.16
Lid zaterdagvoetbal onderhoudt de contacten met de technische commissie zaterdagvoetbal, alsmede met de trainers en begeleiding van de zaterdagselectie- en recreatieteams.

Artikel 8.17
Lid damesvoetbal onderhoudt de contacten met de technische commissie damesvoetbal, alsmede met de trainers en de begeleiding van de damesseniorenteams en de damesjuniorenteams.

Artikel 8.18
Lid zaalvoetbal onderhoudt de contacten met de technische commissie zaalvoetbal, alsmede met de trainers en begeleiding van de zaalvoetbalteams.

Artikel 8.19
Lid jeugdcommissie onderhoudt de contacten met de jeugdcommissie. Hij maakt deel uit van de technische coördinatie commissie.

Artikel 8.20
Lid public relations zorgt voor de externe communicatie.

Artikel 8.21
Lid sponsorzaken zorgt voor de contacten tussen de sponsorgroep en de 2e voorzitter AB  van het Algemeen Bestuur. Hij maakt deel uit van de sponsorgroep.

Artikel 8.22
De jeugdcommissie is belast met de leiding en de organisatie van de jeugdafdeling. Zij regelt in samenwerking met de leiders en de trainers alle zaken betreffende het totale jeugdvoetbal.
De jeugdcommissie is voor haar financieel beleid verantwoording schuldig aan het voetbalbestuur. Tevens draagt zij zorg voor het beheer van de gelden binnen het door het voetbalbestuur geaccordeerde budget.
Zij draagt zorg voor het tenminste éénmaal per kwartaal verstrekken van een financieel overzicht.

Artikel 8.23
De technische commissies zijn belast met de organisatie van het veldvoetbal voor dames en heren, zowel op zaterdag als op zondag, alsmede van het zaalvoetbal.
Zij regelen in samenwerking met de trainers en de leiders alle zaken betreffende bovengenoemde taken, voor zover zij daartoe bevoegd zijn.

Artikel 8.24
De technische coördinatie commissie heeft tot taak de uitvoering van het technisch beleidsplan van de vereniging te begeleiden. Zij heeft periodiek contact met de technische commissies en de trainers. Zij adviseert het voetbalbestuur met betrekking tot het aanstellen van de trainers en het technische beleid van de vereniging.

Artikel 8.25
De sponsor commissie van het VB draagt zorg voor het aantrekken van nieuwe sponsors alsmede het onderhouden van goede contacten met deze sponsors. Zij draagt zorg voor een evenwichtig aanbod aan sponsor mogelijkheden en de documentatie die dit mogelijk maakt. Zij draagt zorg voor het tot stand komen van een sponsorcontract. Hierin worden alle afgesproken rechten en plichten verwoord. De ondertekening van de contracten dient te geschieden door de 2e voorzitter van het Algemeen Bestuur, verantwoordelijk voor het sponsorbeleid SC 't Gooi ( zie 3.15 )
De sponsorcommissie is verantwoording verschuldigd aan het voetbalbestuur.

Artikel 8.26
De veteranencommissie heeft tot taak de binding van spelers boven de 35 jaar met de vereniging te bevorderen middels het organiseren van een jaarlijks toernooi en de deelname aan toernooien van andere verenigingen.

Artikel 8.27
Het VB draagt zorg voor de ontvangst van de scheidsrechters en de bezoekende verenigingen. Zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens het wedstrijdprogramma en tevens voor de begeleiding van de scheidsrechters.
Zij is aanwezig bij de door de consul van de KNVB te verrichten terreinkeuringen.

 

HOOFDSTUK 9 – TAFELTENNISBESTUUR

Artikel 9.1
Het tafeltennisbestuur (TTB) bestaat uit tenminste drie personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester – samen vormend het Dagelijks bestuur – alsmede leden.

Artikel 9.2
Het TTB heeft tot taak de belangen van de tafeltennisafdeling te behartigen. Zij is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van de richtlijnen die in overleg tussen TTB en AB zijn vastgesteld. Het TTB is verplicht middels de ledenvergadering van de tafeltennisafdeling verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid.

Artikel 9.3
Het TTB draagt zorg voor het opstellen van het tafeltennisbeleidsplan. Na goedkeuring door het AB is het TTB verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleidsplan. Bij overleg, problemen of conflicten tussen commissies is het beleidsplan uitgangspunt voor de definitieve besluitvorming van het TTB.

Artikel 9.4
Het TTB draagt zorg voor periodiek overleg met het AB terzake de beleidsuitvoering van de tafeltennisafdeling.
Artikel9.5Het TTB draagt zorg voor periodieke afstemming met de onder het TTB ressorterende commissies. Het TTB is verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken bij deze commissies.

Artikel 9.6
Het TTB vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht, doch tenminste éénmaal per maand.

Artikel 9.7
Het TTB neemt bestuursbesluiten in principe bij meerderheid van stemmen. Bij zeer spoedeisende zaken kan ieder bestuurslid afzonderlijk besluiten nemen, waarvan hij het TTB zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt. Voor financiële besluiten dient tenminste meer dan de helft van de bestuursleden daaraan haar stem te verlenen.

Artikel 9.8
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het TTB en/of door tenminste drie onder de afdeling stemgerechtigde leden.Bij kandidaatstelling door tenminste drie onder de afdeling ressorterende stemgerechtigde leden dient de kandidaatstelling tenminste drie weken voor de aanvang van de vastgestelde ledenvergadering van de tafeltennisafdeling bij het secretariaat te zijn ingeleverd met overlegging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Artikel 9.9
De bestuursleden worden door de ledenvergadering van de tafeltennisafdeling gekozen en in functie benoemd. Verkiesbaar voor het tafeltennisbestuur zijn alle meerderjarige leden van de tafeltennisafdeling.

Artikel 9.10
De bestuursleden treden volgens rooster om de drie jaar af. Het eerste jaar treedt de voorzitter af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Het derde jaar treedt de     penningmeester af alsmede 1/3de van de overige (niet DB) leden. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 9.11
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de tafeltennisafdeling. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen, alsmede voor het uitvoeren van genomen besluiten in de bestuursvergaderingen van de tafeltennisafdeling. Hij is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de tafeltennisafdeling. Hij vertegenwoordigt de tafeltennisafdeling bij tafeltennisgelegenheden buiten de vereniging. Hij is de officiële woordvoerder ten aanzien van tafeltenniszaken. Hij is belast met PR/ externe betrekkingen tafeltenniszaken.

Artikel 9.12
De secretaris verzorgt alle interne en externe correspondentie. Hij draagt zorg voor de agenda's van de     bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen van de tafeltennisafdeling, alsmede voor de verslaglegging van deze vergaderingen.
Hij draagt zorg voor de publicatie in het cluborgaan van voor de leden van de tafeltennisafdeling belangrijke besluiten van het tafeltennisbestuur.
Hij stelt een jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de ledenvergadering van de tafeltennisafdeling wordt voorgelegd.
Hij draagt zorg voor de contacten met het AB, alsmede met de NTTB. Hij draagt er zorg voor dat de verslagen van de bestuursvergaderingen ter informatie naar het AB gaan.

Artikel 9.13
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldmiddelen en de gehele financiële administratie van de tafeltennisafdeling.
Voor de totale vereniging is een tijdschema voor indienen van financiële rapportages van kracht. Dit tijdschema wordt door de penningmeester AB aan het begin van het seizoen gemaakt. De penningmeester TTB is verantwoordelijk voor de nakoming van dit tijdschema.
Hij dient jaarlijks voor het nieuwe seizoen een begroting in. Deze begroting wordt voorgelegd aan het AB. Deze verleent wel of niet goedkeuring aan de begroting.
Na het accorderen wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering van de tafeltennisafdeling.
De begroting van het TTB wordt na goedkeuring van de ledenvergadering van de tafeltennisafdeling door de penningmeester van het AB geconsolideerd in de totale verenigingsbegroting. De Algemene Ledenvergadering geeft uiteindelijk haar goedkeuring aan deze totale begroting en dus ook aan de deelbegrotingen.
De uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien en groter zijn dan Euro 680,67, dient vooraf goedkeuring bij het Algemeen Bestuur te worden gevraagd.
De penningmeester van het TTB draagt zorg voor de tussentijdse financiële overzichten. Hij rapporteert het TTB tenminste één keer per kwartaal over de financiële gang van zaken. Hij signaleert daarbij belangrijke overschrijdingen van de begroting.
Het TTB rapporteert het AB over de financiële kwartaalresultaten.
Hij stelt een financieel jaarverslag samen over het afgelopen seizoen, dat ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd.
Hij vertegenwoordigt het TTB bij alle besprekingen van financiële aard.
?? Hij dient de commissie gevraagde bescheiden en alle inlichtingen te verstrekken omtrent zijn beheer.
Hij draagt tevens zorg voor de overdracht en kennisgeving van de financiële verslagen.
Hij is voor het TTB de contactpersoon van de financiële commissie.
Hij is mede contactpersoon van de (interne of externe) administrateur.

Artikel 9.14
De jeugdcommissie is belast met de leiding en de organisatie van de jeugdafdeling. Zij regelt in samenwerking met de trainers alle zaken betreffende het jeugdtafeltennis.

Artikel 9.15
De toernooicommissie is belast met de leiding en de organisatie van de te spelen toernooien van de tafeltennisafdeling en de deelname aan toernooien van andere verenigingen.

Artikel 9.16
Het bestuurslid TTB verantwoordelijk voor de sponsoring van de tafeltennisafdeling, draagt zorg voor het aantrekken van sponsors alsmede het onderhouden van goede contacten met de sponsors. Hij draagt zorg voor een evenwichtig aanbod aan sponsormogelijkheden en de documentatie die dit mogelijk maakt. Hij draagt zorg voor het totstandkomen van een sponsorcontract. Hierin worden alle afgesproken rechten en plichten verwoord.
De ondertekening van de contracten dient te geschieden door de 2e voorzitter van het AB, verantwoordelijk voor het sponsorbeleid SC 't Gooi (zie 3.15). Hij is verantwoording verschuldigd aan het tafeltennisbestuur.

 

HOOFDSTUK 10- VERGADERINGEN

Artikel 10.1
De in de statuten genoemde Ledenvergaderingen zijn te onderscheiden in:
a. De Algemene (art. 17 van de statuten);
b. De Ledenvergadering van de Handbalafdeling (art. 14 van de statuten);
c De Ledenvergadering van de Tennisafdeling (art. 14 van de statuten);
d. Ledenvergadering van de Voetbalafdeling (art. 14 van de statuten);
Artikel 10.2
In de in artikel 9.1 sub. a genoemde vergadering worden o.m. behandeld:

 •  het jaarverslag over het afgelopen seizoen;
 •  de vaststelling van de begroting voor het komende seizoen;
 •  de vaststelling van de contributies;
 •  de verkiezing van de leden van het Algemeen Bestuur;
 •  de verkiezing van de leden van de onder het Algemeen Bestuur ressorterende commissies.


Artikel 10.3
In de in artikel 9.1 sub. b genoemde vergadering worden o.m. behandeld:

 •  het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen;
 •  het verslag van de financiële commissie;
 •  verkiezing van de leden van de financiële commissie.


Artikel 10.4
In de in artikel 9.1 sub. c t/m e genoemde vergaderingen worden o.m. behandeld:

 •  het jaarverslag van het afgelopen seizoen;
 •  het financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen;
 •  de vaststelling van de begroting voor het komende seizoen;
 •  het contributievoorstel voor de Algemene Ledenvergadering;
 •  de verkiezing van de bestuursleden;
 • de verkiezing van de leden van de diverse commissies.

De vergaderingen dienen tenminste drie weken voor de in art. 9 sub. a genoemde vergadering gehouden te worden.

Artikel 10.5
De Algemeen ledenvergadering worden door het Algemeen Bestuur bijeengeroepen en tenminste veertien dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering in het cluborgaan of website aangekondigd.

Artikel 10.6
De Ledenvergaderingen van de handbalafdeling, de tennisafdeling, de tafeltennisafdeling en de voetbalafdeling worden door de resp. besturen bijeengeroepen en tenminste veertien dagen voor de vastgestelde datum van de vergaderingen in het cluborgaan of website aangekondigd.

Artikel 10.7
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende vergaderingen ter goedkeuring aan de leden dienen te worden voorgelegd.

Artikel 10.8
De Algemene Ledenvergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door een door het Algemeen Bestuur aangewezen vervanger.

Artikel 10.9
De Ledenvergaderingen van de handbalafdeling, de tennisafdeling, de tafeltennisafdeling en de voetbalafdeling worden geleid door de voorzitter van de betreffende afdeling of door een door het bestuur van de betreffende afdeling aangewezen vervanger.

Artikel 10.10
Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen kunnen worden gehouden:
a. indien deze door het Algemeen Bestuur of twee afdelingsbesturen nodig worden geoordeeld;
b. op schriftelijke aanvraag van 1/10e van de stemgerechtigde leden.

Artikel 10.11
Wijzigingsvoorstellingen ten aanzien van organisatorische zaken dienen door leden tenminste één week voor de Algemene Ledenvergaderingen schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging kenbaar te worden gemaakt. Bij een kortere termijn kan het Algemeen Bestuur besluiten om het (de) voorstel(len) niet in behandeling te nemen.
Het (De) wijzigingsvoorstel(len) dient(en) dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de orde te komen of conform artikel 9.10.

 

HOOFDSTUK 11 - CONTRIBUTIES

Artikel 11.1
De in artikel 6 van de statuten genoemde contributie wordt in de volgende categorieën ingedeeld:

 •  senioren veldvoetbal heren;
 •  senioren veldvoetbal dames;
 •  senioren zaalvoetbal heren;
 •  senioren zaalvoetbal dames;
 •  senioren heren die zowel veld- als zaalvoetbal spelen bij de vereniging;
 •  senioren dames die zowel veld- als zaalvoetbal spelen bij de vereniging;
 •  junioren;
 •  pupillen;
 •  Kabouters;
 •  Tennisleden;
 •  Tafeltennisleden-senioren;
 •  Tafeltennisleden-recreanten;
 •  Tafeltennisleden-jeugd;
 •  Senioren veldhandbal heren;
 •  Senioren veldhandbal dames;
 •  Senioren zaalhandbal heren;
 •  Senioren zaalhandbal dames;
 •  Junioren veldhandbal;
 •  Adspiranten veldhandbal;
 •  Junioren zaalhandbal;
 •  Adspiranten zaalhandbal;
 •  Welpen veldhandbal;
 •  Welpen zaalhandbal;
 •  Niet spelende leden ( met stemrecht);
 •  Donateurs (zonder stemrecht).


Artikel 11.2
De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene " Voorjaars"- Ledenvergadering.

Artikel 11.3
Publicatie van de nog vast te stellen contributies vindt plaats in het cluborgaan tenminste 14 dagen vóór de datum van de Algemene  Ledenvergadering, maar in ieder geval vóór 31 mei.

Artikel 11.4
Aanpassing van de contributies geschiedt jaarlijks met minimaal het percentage betreffende de ontwikkeling van de consumptieprijsindex van het voorgaande kalenderjaar.

Artikel 11.5
Aanpassing van de contributies kan - naast het vermelde in artikel 6.4 - tevens geschieden indien zich financiële ontwikkelingen voordoen die de financiële positie van de vereniging in gevaar kunnen brengen.

Artikel 11.6
In de contributies is het lidmaatschap van de overkoepelende organisaties - de KNVB, de KNLTB, de NTTB en het NHV  - alsmede de premie van een ongevallenverzekering inbegrepen.

Artikel 11.7
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Indien ereleden en leden van verdienste spelend lid zijn, zijn zij wel bondskosten verschuldigd. Deze, beperkte, vrijstelling geldt voor één tak van sport welke wordt beoefend binnen de sc 't Gooi.

Artikel 11.8
Betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso.

Artikel 11.9
Bij automatische incasso voor voetballeden, tafeltennisleden en handballeden kan worden gekozen uit afschrijving ineens eind juli van elk jaar dan wel voor afschrijving in twee termijnen: per eind juli en per eind oktober van elk jaar.
Bij automatische incasso voor niet spelende leden donateurs zal afschrijving ineens per eind juli van elk jaar plaatsvinden.
Bij automatische incasso voor tennisleden kan worden gekozen uit afschrijving ineens per 30 maart van elk jaar dan wel voor afschrijving in twee termijnen: per 30 maart en per 30 september van elk jaar.
Indien geen automatische incasso verleend wordt, zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.
De administratiekosten bedragen € 10.00 die zonder automatische incassomachtiging in rekening gebracht zullen worden.

Artikel 11.10
Bij overschrijding van de in artikel 10.9 genoemde uiterste betaaldata zal een boete van Euro 4,54 in rekening worden gebracht, terwijl tevens tot aan het moment van binnenkomst van de betaling publicatie van de naam van de betrokkene in het cluborgaan zal plaatsvinden met vermelding van een nieuwe uiterste betaaldatum.
Bij overschrijding van deze nieuwe uiterste betaaldatum zal  een boete van Euro 11,34 in rekening worden gebracht.
Tevens zal tot aan het moment van binnenkomst van de betaling de betrokkene worden uitgesloten van deelneming aan trainingen en wedstrijden dan wel uitsluiting van het recht gebruik te kunnen maken van de tennisbanen van de vereniging.

Artikel 11.11
Bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap - zoals omschreven in artikel 2.11 van dit reglement - zal Euro 13,61 in rekening worden gebracht ter dekking van de kosten welke de vereniging heeft gemaakt.

Artikel 11.12
Als uitzondering op artikel 2.11 van dit reglement geldt voor tennisleden de uiterste datum van opzegging van het lidmaatschap 31 december van enig jaar.

 

HOOFDSTUK 12 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 12.1
Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede van alle verdere vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen op de hoogte te zijn en na te leven.

Artikel 12.2
Aftredende functionarissen zijn verplicht de eigendommen van de vereniging die onder hun berusting zijn, binnen veertien dagen aan het algemeen  bestuur of het betreffende sportbestuur over te dragen.

Artikel 12.3
Bij ontbinding van de vereniging stelt de Algemene Ledenvergadering die tot ontbinding besloot regels vast inzake ontbinding en vereffening.

Artikel 12.4
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan uitsluitend geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering.
Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen tenminste 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering  schriftelijk aangemeld te worden bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 12.5
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het Algemeen Bestuur.

Artikel 12.6
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 15 juni 2009  met gelijktijdige intrekking van het op dat tijdstip geldende huishoudelijk reglement.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!