Cookie beleid SC 't Gooi

De website van SC 't Gooi is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Statutenwijzigingen vereniging

Heden, twaalf januari tweeduizend zes,verschenen voor mij, Mr Johannes Gerardus Maria Ruijgrok, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van Mr DIONYSIUS ALPHONSUS NORBERTUS FRANCISCUS KOOLEN, notaris te Hilversum:

1. de heer Jan Willem HOOGENDOORN, wonende 1217 JR Hilversum, Steijnlaan 1 1b, geboren te 's-Gravenhage op vijfentwintig april negentienhonderd éénenvijftig,
houder van paspoort nummer NC8726640, afgegeven te Hilversum op vijfentwintig
juli tweeduizend twee, gehuwd;

2. de heer Antonius Johannes DUURLAND, wonende 7772 NA Hardenberg, Boterbloem 41, geboren te Hilversum op veertien februari negentienhonderd tweeënveertig, houder van paspoort nummer NJ9743483, afgegeven te Hardenberg op drieëntwintig september tweeduizend vijf, gehuwd;

in deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging: HILVERSUMSE VOETBALVERENIGING 'T GOOI, statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 40516580 en als zodanig de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend.

Hilversumse Voetbalvereniging 't Gooi hierna te noemen: "de vereniging". De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- Bij akte op zes juli negentienhonderd tweeënnegentig voor Mr B.P. de Haas, destijds notaris te Hilversum, verleden, zijn de statuten van de vereniging voor het laatst geheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

- In de buitengewone algemene ledenvergadering op negenentwintig november
tweeduizend vijf, gehouden te 's-Graveland is besloten de statuten geheel te wijzigen
en opnieuw vast te stellen, waarvan blijkt uit de notulen van het verhandelde in
gemelde vergadering, en waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, waarna zij komen te luiden als volgt:

Statuten

Artikel 1 - naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: Sportclub 't Gooi,
bij verkorting genaamd: "SC 't Gooi".
2. De vereniging heeft haar zetel te Hilversum.

Artikel 2 - doel en middelen

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van diverse takken van sport, het beheren van eigendommen van de vereniging en al hetgeen hiermee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de lidmaatschappen van sportbonden te verwerven van de sporten die binnen de vereniging worden beoefend en waarvoor aansluiting bij een bond noodzakelijk is;
b. deel te nemen aan de door die sportbonden georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden;
c. sportbeoefening door de leden te verzorgen;
d. het organiseren van wedstrijden van die sporten die binnen de vereniging worden beoefend;
e. de nodige accommodatie beschikbaar te stellen en in stand te houden; f. al hetgeen voor het bereiken van het doel nodig of nuttig kan zijn.

Artikel 3 - verenigingsjaar

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.

Artikel 4 - inrichting

De vereniging kent afdelingen. De afdelingen bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5 - lidmaatschap

1. a. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid tot de vereniging zijn toegelaten.
b. Personen die door de betreffende sportbond zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden danwel op welke wijze dan ook zijn geroyeerd of niet (meer) worden toegelaten als lid, kunnen geen lid van de vereniging worden.

2. De vereniging kent leden die:
a. niet onder een afdeling ressorteren (algemene leden);
b. onder één of meer afdeling(en) ressorteren (afdelingsleden).

3. Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap beslist:
a. het bestuur van de vereniging, indien het toelating tot de vereniging van een al-gemeen lid betreft;
b. het bestuur van de vereniging na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door het betreffende afdelingsbestuur, indien het de toelating tot de vereniging van een afdelingslid betreft.

4. In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating worden besloten door de eerstvolgende:
a. algemene vergadering, wanneer het de toelating van algemene leden betreft;
b. algemene vergadering, die eerst besluit na voorafgaand advies van de algemene vergadering van de betreffende afdeling, wanneer het de toelating van afdelingsleden betreft.

5. Op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van een afdelingsvergadering kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot lid van verdienste en/of erelid benoemen.

Artikel 6 - verplichtingen

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting contributie te betalen.

2. Ieder lid is verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging en - voor zover van toepassing - van de afdelingen, alsmede de besluiten van de organen van de vereniging of - voor zover van toepassing- van de afdelingen na te leven;
b. de belangen van de vereniging, van haar afdelingen en van de sportbonden niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging of de sportbonden in naam van haar leden aangaat (voorzover die verplichtingen betrekking hebben op de leden van de vereniging).

3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

Artikel 7 - tuchtmaatregelen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de in artikel 6 lid 2 vermelde verplichtingen.

2. Het bestuur is bevoegd om, al dan niet op voorstel van een afdelingsbestuur, ten aanzien van een lid dat tot de betreffende afdeling behoort, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1, de volgende straffen op te leggen:
1. berisping;
2. tuchtrechtelijke boete;
3. uitsluiting van het deelnemen aan activiteiten;
4. ontzegging van het recht om één of meer functies uit te oefenen;
5. schorsing;
6. ontzetting (royement).

3. Besluiten als bedoeld in het vorige lid worden niet genomen dan nadat het bestuur met betrekking tot het besluit advies heeft ingewonnen bij het betreffende afdelingsbestuur ingeval het afdelingsbestuur geen voorstel voor het betreffende besluit heeft gedaan en nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering van het tot het nemen van het besluit bevoegde orgaan, te verdedigen.

4. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een algemene vergadering respectievelijk een afdelingsvergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.

5. a. Ontzetting kan slechts worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging en/of besluiten van zijn organen handelt, dan wel de vereniging of een afdeling op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 3 tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid binnen één maand door middel van een aangetekend schrijven, van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
c. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze ken¬nisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot bedoelde algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren.
De betrokkene is bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.

. Indien een schorsing niet binnen zes (6) maanden wordt gevolgd door opzegging of ontstentenis, eindigt de schorsing door verloop van die termijn.

Artikel 8 - einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 7 lid 5.

2. a. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur ten aanzien van algemene leden en door het bestuur na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het betreffende afdelingsbestuur ten aanzien van onder een afdeling ressorterende leden.
b. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor zover deze krachtens deze statuten worden gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
d. Een opzegging in strijd met het onder c bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

3. Wanneer echter van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 3 dient te geschieden binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.

5. Een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging of één van haar afdelingen, of zolang enige aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 9 - donateurs

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.

2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur of een afdelingsbestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging respectievelijk de betreffende afdeling verplichten om jaarlijks een door het bestuur respectievelijk het betreffende afdelingsbestuur vastgestelde minimum-bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging respectievelijk de betreffende afdeling of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, namens een afdeling door het betreffende afdelingsbestuur.

Artikel 10 - geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. bijdragen van donateurs;
c. andere inkomsten.

2. a. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast.
b. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
c. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 11 - Bestuur

1. Het bestuur van de vereniging, in deze statuten ook te noemen 'het bestuur' bestaat uit tenminste acht leden. Met inachtneming van hetgeen in het volgende lid is bepaald, wordt het aantal bestuursleden vastgesteld door de algemene vergadering.

2. De leden van het bestuur worden uit de leden benoemd door de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering benoemt de voorzitter van het bestuur. De overige functies, waaronder die van secretaris en penningmeester, worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.

4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Alle bestuursleden zijn steeds terstond herbenoembaar.

5. Ieder bestuurslid en ieder lid van een afdelingsbestuur is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

6. De algemene vergadering kan te allen tijde ieder lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht, met dien verstande, dat voor een daartoe strekkend besluit een meerderheid van drie vierden der uitgebrachte geldige stemmen vereist is.

7. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn.

Artikel 12 - bestuurstaak

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het in artikel 11 lid 1 bedoelde aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaande vacatures zo spoedig mogelijk wordt voorzien.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 13 - bestuursvergadering

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.

2. a. Eén maal per drie maanden vindt een gezamenlijke vergadering plaats van het bestuur tezamen met de besturen van de binnen de vereniging bestaande afdelingen;
b. De leden van het bestuur van een afdeling hebben te allen tijde toegang tot de bestuursvergaderingen van de hoofdvereniging en mogen daarin het woord voeren, tenzij -naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur-zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten.

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

4. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, mits aan de stemming wordt deelgenomen door de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden. Blanco-stemmen worden niet als geldig aangemerkt.

5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.

6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid, der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Artikel 14 – afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid

1. a. Leden van de vereniging die geen algemene leden zijn, worden ingedeeld in afdelingen afhankelijk van de tak van de sport die wordt bedreven.
b. Door het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging worden leden van een bepaalde afdeling tevens lid van de betreffende bond.
c. In verband met het bepaalde in lid 1 sub b zijn de leden onderworpen aan de verplichtingen die voor het uit de statuten en reglementen van de betreffende bond voortvloeien en genieten zij daaruit voortvloeiende rechten.

2. Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur, dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van die afdeling (hierna te noemen: "afdelingsvergadering").
Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. Het aantal bestuursleden wordt nader vastgesteld door de betreffende afdelingsvergadering.

3. Leden van het afdelingsbestuur worden in functie benoemd door de afdelingsverga-dering uit de onder die afdeling ressorterende leden. De leden van het afdelingsbestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn steeds terstond herbenoembaar.
Voor een functie in het afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk drie weken voor de desbetreffende afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur of door ten minste drie onder de afdeling ressorterende leden.

4. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling ressorterende leden.
Tenminste drie weken voor een algemene vergadering van de hoofdvereniging wordt een afdelingsvergadering gehouden. Zo mogelijk bevat de agenda van deze afdelingsvergadering onder meer de agenda van die algemene vergadering.

5. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen.
Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de belangen van de hoofdvereniging of van een andere afdeling kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het bestuur van de vereniging of het betreffende afdelingsbestuur. Komen de betrokken besturen niet tot overeenstemming dan beslist het bestuur.

6. Een afdelingsbestuur is verplicht bij zijn handelen te blijven binnen een jaarlijks door de afdelingsvergadering vastgestelde en door het bestuur goed te keuren begroting. Het bestuur van de vereniging beoordeelt de begroting van een afdeling binnen een maand na vaststelling door de afdelingsvergadering. Het boekjaar van een afdeling valt samen met dat van de vereniging.

7. De reglementen van een afdeling mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met die van de vereniging. Zij behoeven de goedkeuring van het bestuur van de vereniging. Zij worden neergelegd in een notariële akte.

8. De (overige) bepalingen ten aanzien van het bestuur en de ledenvergadering zijn voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing op de afdelingsorganen, indien en voorzover daarvan bij onderhavig artikel niet is afgeweken.

9. Een afdeling wordt opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering -op voorstel dan wel na voorafgaande goedkeuring van de betreffende afdelingsvergadering- genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 15 - vertegenwoordiging

1. De vereniging wordt - met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde en behoudens procuratie - vertegenwoordigd door hetzij het bestuur, hetzij de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, hetzij drie gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. De vereniging wordt op de vergadering van een sportbond vertegenwoordigd door een daartoe door het betreffende afdelingsbestuur aangewezen afdelingsbestuurslid dat overeenkomstig de reglementen van de betreffende sportbond bevoegd is op die vergadering namens de betreffende afdeling van de vereniging en de onder die afdeling ressorterende leden aan de stemming deel te nemen.

3. Het bestuur kan zich ter zake van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid door een of meer schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, binnen in de volmacht nauwkeurig te omschrijven grenzen.
Krachtens schriftelijke volmacht kan de vereniging voor aangelegenheden de afdeling betreffende worden vertegenwoordigd door de voorzitter van het afdelingsbestuur tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester van dat afdelingsbestuur.

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheids stelling voor een schuld van een derde verbindt. Het ontbreken van de goedkeuring kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per transactie te boven gaande;
 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaande;
c. het aangaan van dadingen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande;
d. zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Personen, aan wie hetzij in deze statuten, hetzij krachtens volmacht ver-tegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling(en) is besloten.
Overtreding van deze bepaling kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

Artikel 16 - rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

3. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur voorziet, benoemt de algemene vergadering een financiële commissie, bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of een afdelingsbestuur. De leden van de commissie worden gekozen voor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt tenminste één commissielid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Leden van de commissie zijn steeds terstond herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.

6. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.

7. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 17 - algemene vergaderingen

1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging een algemene vergadering, samengesteld op de wijze als bepaald in artikel 18, worden gehouden.
 
De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
 - Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 - Jaarverslag van de secretaris.
 - Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.
 - Kwijting aan bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
 - Vaststelling van de contributies.
 - Vaststelling van de begroting.
 - Voorziening in vacatures.
 - Rondvraag.
Een afdelingsvergadering is tot uiterlijk twee weken voor een algemene vergadering bevoegd om punten aan de agenda toe te voegen.

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur of twee afdelingsbesturen dit wenselijk oordelen.

3. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in het volgende lid.

5. a. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,
 b. De bijeenroeping geschiedt in het orgaan van de vereniging of door middel van
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waarde vereniging gevestigd is, veelgelezen dag- of weekblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd.

Artikel 18 - toegang tot en besluitvorming in de algemene vergadering

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij ten tijde van de vergadering zijn geschorst. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden.

2. Ieder lid heeft in de algemene vergadering één stem. Hij is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een, schriftelijk daartoe gemachtigde, andere lid die echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
 - blanco zijn;
 - zijn ondertekend;
 - onleesbaar zijn;
 - een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 - de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
 - voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Voor iedere vacature wordt afzonderlijk gestemd.

6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemming de stemmen, dat beslist het lot.

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de uitslag der stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 19 - bevoegdheid algemene vergadering

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur of een afdeling zijn opgedragen.

Artikel 20 - leiding en notulering algemene vergadering

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een en ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door de secretaris of een andere persoon notulen gemaakt. De notulen worden, ondertekend door de voorzitter en de notulist, gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering door deze vastgesteld.

Artikel 21 - reglementen

1. De organisatie - alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de vereniging als van een afdeling kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien verstande dat reglementen van de vereniging door de algemene vergadering en afdelingsreglementen -na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering-door de betreffende afdelingsvergadering worden vastgesteld.

2. Nieuwe reglementen van de vereniging, alsmede wijzigingen van reglementen van de vereniging treden in werking op de éénentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.

3. Nieuwe reglementen van afdelingen, alsmede wijzigingen van reglementen van afdelingen treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het betreffende afdelingsbestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

4. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op een andere wijze aan de betrokken leden bekend gemaakt, onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de bepalingen.

5. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, de statuten van de vereniging.

Artikel 22 - statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordeljk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het orgaan van de vereniging gepubliceerd en wordt een afschrift aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-digde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen wordt mededeling gedaan in het orgaan van de vereniging.
Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Artikel 23 - ontbinding en vereffening

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene. vergadering, genomen met ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-digde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.

2. De vereffening geschiedt met toepassing van de artikelen 23 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens het hierna volgende.

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd met inachtneming van een door de algemene vergadering aan te wijzen doel.

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

SLOTBEPALING
In afwijking van het bepaalde in artikel 21 lid 1 van de onderhavige statuten van de vereniging zijn de eerste reglementen van de afdelingen door de algemene vergadering van de vereniging vastgesteld, welke reglementen terstond na het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging zullen worden neergelegd in een notariële akte. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en voorzover nodig is hun identiteit door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor vermelde legitimatiebewijzen. WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van die inhoud te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om veertien uur en dertig minuten.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!